Mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczęliśmy przygotowania do IV edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „PAMIĄTKI”, który odbędzie się w tym roku w dniach 8-9 lipca.

W związku z tym ogłaszamy nabór wykonawców do konkursu głównego. Wszystkie najważniejsze informacje z tym związane znajdziecie w prezentowanym poniżej regulaminie.

REGULAMIN
Konkursu Głównego
IV Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości
Przemysława Gintrowskiego „PAMIĄTKI”
8-9 lipca 2022 Kołobrzeg

Organizatorem IV Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki” jest stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna z siedzibą w Kołobrzegu.

 

I. Cel imprezy:

– Popularyzacja repertuaru Przemysława Gintrowskiego
– Promocja polskiej piosenki poetyckiej
– Propagowanie wykonań „na żywo” – z akompaniamentem instrumentalnym
– Wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców
– Konfrontacja dokonań twórczych

II. Warunki uczestnictwa:

1. Do udziału w Konkursie Głównym Przeglądu mogą przystąpić soliści – wokaliści (akompaniujący sobie na dowolnym instrumencie; występujący z akompaniamentem innego instrumentalisty bądź zespołu instrumentalistów), jak również duety i większe zespoły wokalne z akompaniamentem oraz zespoły wokalno-instrumentalne.

2. Nie przewiduje się możliwości stosowania podkładów muzycznych z kaset audio i płyt CD. Dopuszczalne są wyłącznie wykonania „na żywo”.

3. Każdy wykonawca prezentuje 2 piosenki z dorobku artystycznego Przemysława Gintrowskiego (chodzi o piosenki wykonywane bezpośrednio przez Przemysława Gintrowskiego lub piosenki do których skomponował muzykę).

4. Do Konkursu Głównego zakwalifikowani zostaną wykonawcy wybrani przez przedstawicieli organizatora Przeglądu po przesłuchaniu piosenek wysłanych e-mailem w pliku mp3. na adres mailowy organizatora (przegladpamiatki@interia.pl)w terminie do 20 czerwca 2022 roku. W korespondencji wykonawca proszony jest o podanie numeru swojego telefonu kontaktowego, wieku, miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz tytułów 2 piosenek konkursowych.

5. O zakwalifikowaniu się do udziału w Konkursie Głównym wykonawcy zostaną powiadomieni w terminie do 26 czerwca 2022 r.

6. Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna z siedzibą w Kołobrzegu jako organizator Przeglądu rezerwuje sobie prawo przyznania tzw. „dzikich kart” uczestnikom rekomendowanym przez współpracujące ze stowarzyszeniem ośrodki kultury i festiwale.

7. Uczestnik konkursu przyjeżdża na koszt własny.

8. Organizator konkursu zapewnia uczestnikom konkursu możliwość skorzystania z dobrej klasy fortepianu oraz profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie sceny.

III. Kryteria oceny:

Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

– dobór repertuaru
– poziom artystyczny wykonania
– indywidualna interpretacja
– aranżacja
– wizerunek sceniczny

IV. Konkurs i ogłoszenie werdyktu jury

a) Konkurs Główny w ramach IV Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki” odbędzie się 8 lipca 2022 roku w sali widowiskowo – teatralnej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta (ul. Solna 1) o godzinie 17.00.

b) Próby dla konkursowiczów w dniu 8 lipca 2022 roku od godz.10.00 do 14.00 w sali widowiskowo-teatralnej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta ( ul. Solna 1)

c) Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i prezentacja laureatów odbędzie się w drugim dniu Przeglądu czyli 9 lipca 2022 roku ( początek o godzinie 16.00 w sali widowiskowo-teatralnej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta ( ul. Solna 1).

d) Jurorom przysługuje prawo przyznania dodatkowych nagród dla osób wyróżnionych a także prawo niewyłonienia laureatów I, II, III miejsca lub przyznania nagród ex aequo.

e) Organizatorowi przysługuje pełne prawo do utrwalania przebiegu konkursu i koncertu laureatów oraz nieograniczonego nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć i nagrań do celów dokumentalnych i promocyjnych.

f) Uczestnicy Konkursu z chwilą przystąpienia do Konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań, które będą miały miejsce w czasie trwania Festiwalu,

g) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora na zasadzie wyłączności swojego wizerunku, utrwalonego podczas prób i koncertu na fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy Konkursu przekażą Organizatorowi nieograniczone, pod względem czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości i we fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek, z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie

h) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.