Od samego początku organizatorem Przeglądu „Pamiątki” jest stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna w Kołobrzegu.

Współorganizatorem „Pamiątek” ( jak w latach ubiegłych) jest Narodowe Centrum Kultury.

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:

  • Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką,
  • Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury,
  • Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego,
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:

  • Inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych,
  • Informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,
  • Podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

Więcej o Narodowym Centrum Kultury: nck.pl