REGULAMIN  Konkursu Głównego VI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „PAMIĄTKI”

Kołobrzeg, 5 – 6 lipca 2024

Organizatorem VI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki” jest Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna z siedzibą w Kołobrzegu.

 1. Cele imprezy:
 • popularyzacja kompozytorskiego dorobku Przemysława Gintrowskiego,
 • promocja polskiej piosenki poetyckiej,
 • propagowanie wykonań „na żywo” – z akompaniamentem instrumentalnym,
 • konfrontacja dokonań twórców, wymiana doświadczeń i integracja środowiska wykonawców poezji śpiewanej i piosenki poetyckiej.
 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Do udziału w Konkursie Głównym Przeglądu mogą przystąpić soliści – wokaliści (akompaniujący sobie na dowolnym instrumencie; występujący z akompaniamentem innego instrumentalisty bądź zespołu), jak również duety i większe zespoły wokalne z akompaniamentem oraz zespoły wokalno-instrumentalne.
 3. Nie przewiduje się możliwości stosowania podkładów muzycznych z kaset audio, płyt CD bądź innych nośników danych. Dopuszczalne są wyłącznie wykonania „na żywo”.
 4. Każdy wykonawca prezentuje 2 piosenki z dorobku artystycznego Przemysława Gintrowskiego (wykonywane bezpośrednio przez Przemysława Gintrowskiego lub takie, do których skomponował muzykę). Maksymalny czas prezentacji obu utworów: 10 min. (w szczególnych przypadkach Organizator  może wyrazić zgodę na dłuższy czas prezentacji konkursowej).
 5. Do Konkursu Głównego zakwalifikowani zostaną wykonawcy wybrani przez przedstawicieli Organizatora Przeglądu, po przesłuchaniu nagrań, wysłanych w formacie mp3. na adres mailowy Organizatora (przegladpamiatki@interia.pl) w terminie do 20 czerwca 2024 roku. W zgłoszeniu wykonawca proszony jest o podanie swoich danych: imię, nazwisko, nr telefonu; skład, ew. nazwa zespołu; wiek, miejscowość zamieszkania, oraz tytułów obu piosenek konkursowych, w kolejności ich prezentacji na konkursie.
 6. O zakwalifikowaniu się do udziału w Konkursie Głównym wykonawcy zostaną powiadomieni w terminie do 26 czerwca 2024 r.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I, II i III miejsca w dotychczasowych edycjach Przeglądu. Uczestnicy nie prezentują utworów, za które otrzymali nagrody w innych konkursach.
 8. Osoby, które zdobyły wyróżnienia w dotychczasowych edycjach konkursowych przeglądu „Pamiątki”, są zwolnione z kwalifikacji i przyjmowane do konkursu na podstawie zgłoszenia.
 9. Organizator Przeglądu rezerwuje sobie prawo przyznania „dzikich kart” uprawniających do uczestnictwa w konkursie osób rekomendowanych przez współpracujące ze Stowarzyszeniem ośrodki kultury i festiwale.
 10. Uczestnik konkursu przyjeżdża na koszt własny.
 11. Organizator konkursu zapewnia uczestnikom możliwość skorzystania z dobrej klasy fortepianu oraz profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie sceny.

III. Kryteria oceny:

 1. Organizator powoła Jury konkursu, do którego zaproszeni zostaną krytycy muzyczni, artyści oraz znawcy twórczości Patrona Przeglądu, w tym jego Bliscy.
 2. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
 • dobór repertuaru,
 • poziom artystyczny wykonania,
 • indywidualna interpretacja,
 • aranżacja,
 • wizerunek sceniczny.

IV. konkurs i ogłoszenie werdyktu Jury

 1. Próby dla uczestników odbędą się 5 lipca 2024 roku w godz. 9.30 do 14.00.
 2. Konkurs Główny w ramach VI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki” odbędzie się 5 lipca 2024 roku w sali widowiskowo-teatralnej Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta (Kołobrzeg, ul. Solna 1) o godzinie 17.00.
 3. Jury przyzna nagrody (I, II i III) oraz równorzędne wyróżnienia. Jury jest uprawnione do innego podziału nagród (np. niewyłonienia laureatów I, II lub III miejsca bądź przyznania nagród ex aequo). Organizator przewiduje także przyznanie Nagrody Publiczności.
 4. Jurorom oraz Organizatorowi, a także Patronom i Sponsorom Przeglądu przysługuje prawo do przyznania dodatkowych – np. specjalnych – nagród bądź wyróżnień.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i prezentacja laureatów odbędzie się 6 lipca 2024 roku, podczas drugiego dnia Przeglądu, początek godz. 17.00. Zdobywcy nagród i wyróżnień zobowiązani są do udziału w drugim dniu Przeglądu – nieobecność oznaczać będzie rezygnację z przyjęcia nagrody bądź wyróżnienia.
 6. Organizatorowi przysługuje pełne prawo do utrwalania przebiegu konkursu i koncertu laureatów oraz nieograniczonego nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć i nagrań do celów dokumentalnych i promocyjnych.
 7. Uczestnicy Konkursu z chwilą przystąpienia do Konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań, które będą miały miejsce w czasie trwania Festiwalu.
 8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora, na zasadzie wyłączności, swojego wizerunku, utrwalonego podczas prób i koncertów na fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy Konkursu przekażą Organizatorowi nieograniczone, pod względem czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości i we fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek, z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

V. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.