Konkursu Głównego
I Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości
Przemysława Gintrowskiego „PAMIĄTKI”
12-13 lipca 2019 Kołobrzeg

 

Organizatorem I Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki” jest stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna z siedzibą w Kołobrzegu.

 

I.Cel imprezy:

– Popularyzacja repertuaru Przemysława Gintrowskiego
– Promocja polskiej piosenki poetyckiej
– Propagowanie wykonań „na żywo” – z akompaniamentem instrumentalnym
– Wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców
– Konfrontacja dokonań twórczych

II.Warunki uczestnictwa:

1. Do udziału w Konkursie Głównym Przeglądu mogą przystąpić soliści – wokaliści (akompaniujący sobie na dowolnym instrumencie; występujący z akompaniamentem innego instrumentalisty bądź zespołu instrumentalistów), jak również duety i większe zespoły wokalne z akompaniamentem oraz zespoły wokalno-instrumentalne.

2. Nie przewiduje się możliwości stosowania podkładów muzycznych z kaset audio i płyt CD. Dopuszczalne są wyłącznie wykonania „na żywo”.

3. Każdy wykonawca prezentuje 2 piosenki z dorobku artystycznego Przemysława Gintrowskiego ( chodzi o piosenki wykonywane bezpośrednio przez Przemysława Gintrowskiego lub piosenki do których skomponował muzykę).

4. Do Konkursu Głównego zakwalifikowani zostaną wykonawcy wybrani przez przedstawicieli organizatora Przeglądu po przesłuchaniu piosenek wysłanych e-mailem w pliku mp3. na adres mailowy organizatora (przegladpamiatki@interia.pl) – w terminie do 20 czerwca 2019 roku. W korespondencji wykonawca proszony jest o podanie numeru swojego telefonu kontaktowego, wieku, miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz tytułów 2 piosenek konkursowych.

5. O zakwalifikowaniu się do udziału w Konkursie Głównym wykonawcy zostaną powiadomieni w terminie  do 26 czerwca 2019 r.

6. Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna z siedzibą w Kołobrzegu jako organizator Przeglądu rezerwuje sobie prawo przyznania tzw. „dzikich kart” uczestnikom rekomendowanym przez współpracujące ze stowarzyszeniem ośrodki kultury i festiwale.

7. Uczestnik konkursu przyjeżdża na koszt własny.

8.Organizator konkursu zapewnia uczestnikom konkursu możliwość skorzystania z dobrej klasy fortepianu oraz profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie sceny.

 

III. Kryteria oceny:

Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

– dobór repertuaru
– poziom artystyczny wykonania
– indywidualna interpretacja
– aranżacja
– wizerunek sceniczny

IV. Konkurs i ogłoszenie werdyktu jury

a) Konkurs Główny w ramach II Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki” odbędzie się 12 lipca 2019 roku w sali widowiskowo – teatralnej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta ( ul. Solna 1)  o godzinie 17.00.

b)  Próby dla konkursowiczów w dniu 12 lipca 2020 roku od godz. 9.00 do 14.00 w sali widowiskowo-teatralnej  Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta (ul. Solna 1)

c) Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i prezentacja laureatów odbędzie się 13 lipca 2019 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowo-teatralnej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta (ul. Solna 1).

d) Jury „PAMIĄTEK” tworzą: Justyna Holm (przewodnicząca), Paweł Sztompke, Jan Poprawa, Jacek Pechman, Agnieszka Gintrowska, Julia Gintrowska, Magdalena Kawczyńska.

e) Jurorom przysługuje prawo przyznania dodatkowych nagród dla osób wyróżnionych a także prawo niewyłonienia laureatów I, II, III miejsca lub przyznania nagród ex aequo.

f) Organizatorowi  przysługuje pełne prawo do utrwalania przebiegu konkursu i koncertu laureatów oraz nieograniczonego nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć i nagrań do celów dokumentalnych i promocyjnych.

g) Uczestnicy Konkursu z chwilą przystąpienia do Konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań, które będą miały miejsce w czasie trwania Festiwalu,

h) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora na zasadzie wyłączności swojego wizerunku, utrwalonego podczas prób i koncertu na fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy Konkursu przekażą Organizatorowi nieograniczone, pod względem czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości i we fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek, z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie

i) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Zasady przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 8, 78 – 100 Kołobrzeg.
  2. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: czepul32@wp.pl,  telefonicznie pod numerem 502 396 851 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Dane Pani/Pana są przetwarzane w celu wykonania zamówienia Umowy, której załącznikiem są „Zasady przetwarzania danych osobowych”.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwy udział w konkursie głównym na interpretację piosenek Przemysława Gintrowskiego. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne wobec Pani/Pana za umożliwienie wykonywania praw.
  5. Pani/Pan mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będzie można zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, wskazany w pkt. 1.
  6. Pani/Pan mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.